بازدید سرپرست حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه از پایگاه های اورژانس 115 فریمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دکتر علی یزدانی سرپرست حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه به اتفاق کارشناسان این حوزه با حضور در شهرستان فریمان از پایگاه های اورژانس جاده ای سنگ بست،فرهادگرد و نوروزآباد و همچنین پایگاه اورژانس 115 شهری این شهرستان بازدید کرد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه در بازدید خود و هیئت همراه از پایگاه های اورژانس ، ضمن عرض خداقوت به پرسنل حاضر در پایگا ها از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و همچنین مشکلات و چالش های موجود قرار گرفتند.

دکتر یزدانی در ادامه به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان از محل پیشنهادی جهت ساخت پایگاه دوم اورژانس 115 شهری بازدید و نکات فنی و توصیه های لازم را در این خصوص بیان نمود.

وی در ادامه با توجه به درخواست شهرستان مبنی بر فعال سازی پایگاه اورژانس جاده ای محور کلاته منار به اتفاق مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان و کارشناسان مدیریت فوریتها از این محور بازدید کرد.

گفتنی است این محور راه ارتباطی بین شهرستان فریمان و شهرستانهای باخرز و تربت حیدریه می باشد .