بازدید معاون فنی مرکز بهداشت استان از اردوگاه مراقبتی شهید مطهری سفید سنگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر جعفری نژاد معاون فنی مرکز بهداشت استان و هیئت همراه با حضور در شهرستان فریمان از روند ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و وضعیت اسکان مهاجرین افغانستانی در اردوگاه مراقبتی شهید مطهری سفید سنگ بازدید کردند.
معاون فنی مرکز بهداشت استان در جلسه ی جمع بندی که با حضور نماینده اداره کل اتباع،رئیس اردوگاه و مدیران استانی و کارشناسان شهرستان برگزار شد ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از جمله واکسیناسیون کرونا،پولیو و اقدامات بهداشت محیطی،مراقبت مادران باردار و کودکان و خدمات پزشکی و دارویی ، به بیان نکات راهبردی در جهت بهبود چالش ها پرداخت .
در این بازدید دکتر امینی سرپرست مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان،دکتر احمدیان مدیر سلامت جمعیت،خانواده و مدارس،مهندس اسماعیل نیا کارشناس مسئول گسترش شبکه ها معاونت بهداشتی دانشگاه،خانم مهندس شفیعی کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای ،مدیر شبکه بهداشت و درمان و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان فریمان و جمعی از کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان فریمان نیز حضور داشتند.