بازدید میدانی مدیران شبکه های بهداشت و درمان فریمان و تایباد از اردوگاه سفید سنگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازدید میدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد و رئیس اردوگاه مراقبتی شهید مطهری از نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از جمله انجام مراقبت های بهداشتی مادران و کودکان ،وضعیت واکسیناسیون کرونا ،مننژیت،سرخک و اجرای طرح فلج اطفال و همچنین وضعیت اسکان و رعایت پروتکل های بهداشتی و خدمات بهداشت محیطی برای مهاجرین نگهداری شده در اردوگاه مراقبتی شهید مطهری سفید سنگ.