شبکه بهداشت و درمان فریمان
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

سوالات متداول

برای پذیرش بیمار چه کارهایی باید انجام دهم؟
نحوه ی پذیرش بیمار بین الملل چگونه است؟
پذیرش بیمار بین الملل از طریق شرکت تسهیل گر یا مراجعه بیمار به واحد گردشگری یا واحد اورژانس صورت می پذیرد .
در صورت مراجعه از طریق شرکت تسهیلگر مدارک توسط شرکت به واحد گردشگری بیمارستان ارسال می گردد و مجوز پذیرش توسط پزشک IPD  صادر می گردد.
در صورت مراجعه بیماربه واحد گردشگری ، خوش آمد گویی به بیمار توسط کارشناس گردشگری انجام شده و نیازهای بیمار مورد بررسی قرار می گیرد . سپس مراحل کنترل هویت و اعتبار مدارک بیمار و تایید گردشگر سلامت بودن وی، اخذ شرح حال بیمار توسط پزشک IPD  و تعیین اقدامات تخصصی مورد نیاز و هماهنگی با پزشک متخصص جهت ویزیت بیمار توسط کارشناس گردشگری و دستور بستری توسط پزشک متخصص ارائه می گردد.
 
در صورت مراجعه بیمار به اورژانس بیمارستان، درقسمت تحت نظر بستری شده و بعد از بررسی لیست روزانه پذیرش بیماران اورژانس از HIS توسط کارشناس IPD ، کارشناس و مترجم به اورژانس مراجعه نموده و مدارک هویتی بیمار را بررسی می نمایند .پزشک IPD  بیمار را ویزیت نموده و فرم  IHR را تکمیل می نماید و بعد از بررسی پرونده و تدوین گزارش از اقدامات انجام شده و درج در سربرگ گردشگری پرونده، دستور بستری داده که توسط کارشناس گردشگری پیگیری می گردد.مبلغ علی الحساب از بیمار دریافت شده و بقیه مراحل پذیرش انجام می پذیرد . ساک بهداشتی، دستیند شناسایی به دست بیمار و برچسب سبز توسط کارشناس گردشگری به بیمار ارائه می شود .و در ادامه خدمات درمانی/ مراقبتی و تشخیصی طبق اصول استاندارد انجام می پذیرد.
 
در صورت مراجعه بیمار از طریق مطب پزشک، پس از کنترل هویت و مدارک بیمار دال برگردشگر سلامت بودن وی توسط کارشناس گردشگری، فرایند پذیرش طبق با هماهنگی کارشناس گردشگری و توسط متصدی پذیرش صورت می پذیرد.
برای ترخیص بیمار چه کارهایی باید انجام دهم؟
جهت ترخیص بیمار چه کارهایی باید انجام داد؟
 
جهت ترخیص بیمار در بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان ابتدا دستور ترخیص بیمار توسط پزشک معالج در پرونده ثبت و نسخه ی دارویی وی توسط کارشناس گردشگری سلامت از داروخانه تعیین می شود.
 داروها توسط پرستار گردشگری کنترل شده و آموزشهای لازم به بیمار ارائه می گردد.ترخیص بیمار به کارشناس گردشگری سلامت اعلام می گردد وکارشناس در بخش حضور یافته و محاسبات پرونده بیمار را انجام می دهد.
مبلغ باقی مانده از بیمارتوسط واحد حسابداری بیمارستان اخذ شده و ترخیص کامل بیماربه بخش اعلام می گردد و برگه تسویه حساب توسط کارشناس واحد گردشگری سلامت به بیمار ارائه می شود. پیگیری های لازم جهت انتقال بیمار به مقصد مورد نظر نیز توسط کارشناس مسئول واحد گردشگری انجام می شود .
چرا ایران را به عنوان مقصد درمانی انتخاب کنم؟
چرا بیمارستان حضرت زهرا(س) را به عنوان مقصد درمانی انتخاب کنم؟
چرا فریمان را به عنوان مقصد درمانی انتخاب کنم؟؟
چگونه آزمایشات و مستنداتم را ارسال کنم؟
چگونه مدارکم را برای پذیرش ارسال کنم؟