جلسات برگزار شده جامعه ایمن شهرستان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
جلسات برگزار شده کمیته جامعه ایمن تا پایان شهریور 91
 

v برگزاري جلسه توجيهي مسؤلين ادارات شهرستان فریمان در تاريخ 23/6/84

v برگزاري دومين جلسه كميته جامعه ايمن در تاريخ 5/7/1384

v برگزاري سومین جلسه كميته جامعه ايمن درتاريخ 17/7/1384 به منظور تدوين برنامه عملياتي جامعه ايمن

v برگزاري چهارمين جلسه كميته جامعه ايمن در تاريخ 18/8/1384 به منظور تدوين نهايي برنامه مداخله اي سال 85-1384

v برگزاری پنجمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 18/11/84 به منظور اجرایی ساختن برنامه عملیاتی

v برگزاری ششمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 12/7/85 به منظور بررسی عملکرد شش ماهه کمیته جامعه ایمن

v برگزاری هفتمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 13/12/85 به منظور بررسی عملکرد یک ساله کمیته جامعه ایمن

v برگزاری هشتمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 6/4/86 به منظور پیگیری مصوبات جلسات قبلی و بررسی عملکرد برنامه عملیاتی

v برگزاری نهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیرکمیته) در تاریخ 7/4/86 به منظور تدوین برنامه عملیاتی سال 86

v برگزاری دهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 7/7/86 به منظور بررسی مجدد برنامه عملیاتی

v برگزاری یازدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 22/9/86 با حضور شهردار جدید و کارشناسان و دبیر جامعه ایمن

v برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 15/12/86 به منظور بررسی عملکرد و اجرای مصوبات جلسات قبل کمیته جامعه ایمن

v برگزاری اولین سایت ویزیت شهرستان توسط آقای دکتر محمدی در تاریخ اردیبهشت ماه 87

v برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن درتاریخ 11/10/87

v برگزاری دومین سایت ویزیت شهرستان توسط نمایندگان جوامع ایمن جهانی در تاریخ 8/2/88

v برگزار ی چهاردهمین جلسه کمیته جامعه ایمن همزمان با دومین سایت ویزیت جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 8/2/88 با حضور آقای دکتر محمدی و دو تن از کارشناسان کمیته جوامع ایمن از دانشگاه کارولنیسکای سوئد و خانم رفیعی پور کارشناس وزارتخانه و معاونین مرکز بهداشت استان

v برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 25/9/88 به منظور بررسی اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان

v برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 25/9/88 به منظور بررسی اقدامات اداره راه و ترابری شهرستان

v برگزاری هفدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 30/9/88 در محل شهرداری فریمان جهت بررسی اقدامات مشترک شهرداری، راهنمایی رانندگی و آموزش و پرورش شهرستان

v برگزاری هجدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 30/9/88 در محل دادگستری فریمان جهت تبادل نظر در خصوص اقدامات دادگستری شهرستان

v برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 11/1/89 در محل فرمانداری با حضور برخی از اعضاء کمیته جهت راه اندازی پارک ترافیک شهرستان

v برگزاری بیستمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 1/4/89 در محل فرمانداری جهت بررسی فعالیتهای کمیته

v برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 27/6/89 در محل فرمانداری جهت هماهنگی برگزاری مراسم جشن جامعه ایمن

v برگزاری همایش و جشن پیوستن فریمان به جوامع ببین المللی جوامع ایمن در تاریخ 18/7/89 در محل سالن ارشاد شهرستان با حضور نمایندگان بنیاد جوامع بین المللی جوامع ایمن، کارشناسان وزارتخانه و مهمانانی از سراسر کشور

v برگزاری بیست و دومین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 16/10/89 در محل فرمانداری شهرستان جهت تقدیر و تشکر از اعضاء کمیته جامعه ایمن و ارائه راهکار جهت ادامه فعالیتها

v برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 21/2/90 در محل فرمانداری شهرستان جهت پیگیری مصوبات و اتخاذ سیاستهای جدید کاری

v برگزاری بیست چهارمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 21/10/90 در محل فرمانداری شهرستان جهت پیگیری مصوبات و تصویب پیشنهادات جدید

v برگزای بیست و پنجمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 4/5/91 در محل فرمانداری شهرستان جهت پیگیری مصوبات و تصویب پیشنهادات جدید