مدیر پرستاری بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  مدیر پرستاری بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان  
  زهرا نورمحمدی
 
 

سوابق حرفه ای:

سرپرستار بخش ccu

سوپروایزر بیمارستان امام خمینی(ره)