شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد کنترل عفونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

واحد کنترل عفونت

 

سوپروایزر و پرستار کنترل عفونت:  طیبه حاتمی ابدال آبادی

(کارشناسی پرستاری)

شرح وظایف سوپروایزر / پرستار کنترل عفونت

1.      ž            تهیه وتدوین برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت

2.      ž            شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

3.      ž            بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها برای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

4.      ž            نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص کنترل عفونت بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزش

5.      ž            برنامه ریزی جهت بازدید از بخش های مختلف ، انجام بازدید و بررسی اثربخشی آن و ارائه پس خوراند به مدیران بیمارستان

6.      ž            تشکیل پروند ه بهداشتی ، برنامه ریزی جهت واکسیناسیون وتعیین تیتر آنتی بادی کارکنان بیمارستان

7.      ž            تهیه و تدوین دستورالعمل ه، خط مشی ها و روشهای اجرایی کنترل عفونت

8.      ž            یافتن عفونتهای بیمارستانی بر اساس برنامه  Active Surveillance

9.      ž            نظارت و ارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت

10. ž            شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت (به عنوان دبیر کمیته) به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی

11. ž            همکاری با تیم کمیته کنترل عفونت در تشخیص، کنترل و ارزشیابی بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

12. ž            تدوین برنامه استفاده از مواد ضد عفونی کننده مناسب برای دست ها،ابزار وسطوح وهماهنگی جهت خرید ونظارت بر توزیع مواد وتجهیزات در بخش ها

13. ž            پیگیری موارد جراحات وصدمات ناشی از سر سوزن و وسایل تیز وبرنده وگزارش ماهیانه موارد

14. ž            گزارش روزانه  و ماهانه بیماریهای واگیر به سطوح بالاتر بر اساس فرم های مربوطه

15.  مشارکت در طرح های پژوهشی مرتبط با عفونت های بیمارستانی

 
 

شماره تماس :05134637002 داخلی :118