شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد آموزش بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

واحد آموزش

 

سوپروایزور آموزشی: فاطمه عباسی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

 اهداف:

افزایش توانمندی علمی نیروی انسانی

افزایش رضایت کارکنان و مراجعی

بهبود کیفیت مراقبت از بیمار 

 
 


شرح وظایف

1.     تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

2.     تعیین نیازهای آموزشی

3.     اولویت بندی نیازهای آموزشی

4.     تدوین برنامه های آموزشی مستمر درقالب تقویم آموزشی

5.     اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها

6.     نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی

7.     تهیه و بازبینی ابزار مناسب ارزیابی ( چک لیست) عملکرد پرسنل

8.     همکاری و مشارکت با رابطین آموزشی بخشها و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

9.     تهیه پمفلت و جزوات آموزشی

10. ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

11. ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده

 

 
 

 

تلفن: 05134637001   داخلی:140