شبکه بهداشت و درمان فریمان

کلینیک دیابت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کلینیک دیابت

مسئول واحد: فرشته حاتمی

اعضای کلینیک متشکل از 3نفر است : متخصص داخلی - کارشناس پرستاری - کارشناس تغذیه

شرح وظایف کارشناس پرستاری:

 پذیرش بیماران دیابتی  و تشکیل پرونده

چک قند و فشارخون بیمار

ارجاع به پزشک اورژانس یا متخصص داخلی درصورت لزوم

ثبت  علائم حیاتی و جواب آزمایش قند بیماران درپرونده درپایان هرماه

ثبت بیمارانی که برای آنها ویزیت داخلی ومشاوره تغذیه انجام شده درفایل اکسل وارسال به معاونت درمان ومدیرداخلی بیمارستان

شرح وظایف کارشناس تغذیه :

انجام مشاوره تغذیه ورژیم درمانی بیماران در بدو پذیرش

انجام مشاوره تغذیه برای بیماران سالی 2بار

شرح وظایف متخصص داخلی :

ویزیت بیماران ارجاعی

ویزیت داخلی برحسب نیاز و مراجعه بیماران حداقل 3 ماه یکبار 

 
 

کلینیک هفته ای یکبار و روزهای دوشنبه فعالیت دارد وچک قند و فشارخون برای بیماران بصورت ماهانه انجام میشود.

آمارمراجعین کلینیک دیابت 876 نفر است . که ماهانه میانگین 12بیمارجدید اضافه میشود.

 
 

شماره تماس : 05134637001   داخلی 118