شبکه بهداشت و درمان فریمان

دبیرخانه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

 دفتر ریاست بیمارستان و دبیرخانه

مسئول واحد : آمنه فیروزمند

شرح وظایف :

  • تنظیم لیست متقاضیان با سرپرست مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
  • تهیه  و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به ریاست
  • پاسخگوئی به مکالمات تلفنی ، مراجعین و راهنمایی آنها در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای مراجعه کنندگان
  •   تحویل ، دریافت ، تفکیک و توزیع نامه ها ، نشریات ، احکام ، پرونده ها ، روزنامه ها ، کتب ، جزوات و امانات ، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد و واحد های مختلف
  • پیگیری و تایپ نامه ها در سامانه اتوماسیون اداری
  • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها ، اوراق ، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحدهای مربوطه در محل های مخصوص
  • تهیه گزارشات و آمارهای مورد لزوم
  • ثبت هر ماهه کلیه ماموریتها و اعزام های انجام شده در بیمارستان در سامانه اتوماسیون اداری
  • انجام دادن تایپ های متفرقه
  • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق                                                     
 
  شماره تماس:05134637009
05134637001  داخلی 132