شبکه بهداشت و درمان فریمان

بخش اورژانس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 
 

(بخش اورژانس بیمارستان حضرت زهرا (س

 
 

سرپرست علمی بخش اورژانس : دکتر علیرضا شکاری

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

مسئول اورژانس:فاطمه یوسفی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

تعداد تخت مصوب بخش اورژانس: 27 تخت

 

 
   شرح وظایف مسئول بخش اورژانس 

-تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف و تقسیم کار

-برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار

-بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

-برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردها ، محیط فیزیکی وسایل و تجهیزات

-تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

-پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

-برنامه ریزی جهت تغییر و تحویل تجهیزات بخش در هر شیفت کاری

تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش-

-توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

-انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس

-شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان و بیماران جهت بهبود وضعیت

-کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

-مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستانی

-تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

-تریاژ و CPR
 
 

تجهیزات بخش اورژانس

 -  ونتیلاتور   1 عدد
 - سیستم مونیتورینگ قلبی مرکزی  : 4 عدد

 - دستگاه ساکشن : 4 عدد

-دستگاه الکتروشوک : 2 عدد
- دستگاه EKG: 3 عدد
- وارمر                            
- سیستم ثبت HI
S

 
     
 

      05134637001 :تلفن تماس 

داخلی 166