شبکه بهداشت و درمان فریمان

دفتر پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  دفتر پرستاری  
  مسئول دفتر پرستاری : زهرا نورمحمدی
 
 

دفتر پرستاری مسئول رسیدگی به امورات جاری درمانی است.

در هر شیفت سوپروایزر بالینی در دفتر پرستاری حضوردارد که مسئول شیفت می باشد و نظارت بر کار پرسنل و پیگیری و رسیدگی امورات در شیفت را بعهده دارد.

 
 

کتابچه توجیهی دفتر پرستاری

 
 

اطلاعات بخشهای فعال بیمارستان

ردیف

 

نام بخش

تعداد تخت

سرپرستار

1

 

اورژانس

12

فاطمه یوسفی

2

 

داخلی -جراحی

32

طیبه حاتمی

3

 

زایشگاه

2

نسرین شوقی

4

 

اطفال وnicu

9

زهرا گریز

5

 

ccu

6

محسن کاظمی

6

 

دیالیز

6

طاهره سعیدی

7

 

اتاق عمل

9

ناهیدمعصومی

 

 
 

شماره تماس :34637012