امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  رابط آموزشی بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان  
 


فاطمه عباسی


 
 


شماره تماس 2-05134621001  داخلی 233


 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 
 آموزش و بهسازي منابع انساني بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان
 
   اخبار و اطلاعيه    در اين قسمت اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به دوره هاي ذکر می شود  
   ارتباط با سامانه های آموزش کارکنان
   در اين قسمت لينک به سامانه آموزش کارکنان ايجاد مي شود  
  مطالب آموزشی واحد آموزش بیمارستان   

 در اين قسمت فایل های اساتید در دوره های آموزشی ذکر می شود 

مطالب آموزشی که جهت همکاران شاغل در واحد مفید است ذکر می شود

 
   ضوابط آموزشي 
   در اين قسمت ضوابط و مقررات آموزشی اعم از بخشنامه یا قوانین آموزشی  ذکر می شود  
  رابط آموزشی    در اين قسمت تلفن تماس رابط محترم آموزش و آدرس پست الکترونیکی  ذکر می شود