شبکه بهداشت و درمان فریمان

مراقبت در منزل HOME CARE


بیمارانی که در منزل نیاز به اقدامات درمانی دارند مانند:سکته های مغزی و ... به این واحد مراجعه تا ارجاع به مراکز درمانی داخل شهری انجام گردد.