شبکه بهداشت و درمان فریمان

فرایندهای جاری واحدنظارت برموادغذایی،بهداشتی و آرایشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

فرایندهای جاری در این واحد:


1- نمودار گردش کار فک پلمپ تجهیزات و امکانات :


 
   
 
   
 

 

سایرفرآیندها:

 

2- نمودارگردش کارتاییدصدورپروانه تاسیس

 

3- نمودارگردش کارتاییدصدورپروانه ساخت

 

4- نمودارگردش کارتاییدصدورپروانه بهره برداری


5- نمودارگردش کارتاییدصدورپروانه بهره برداری صنعتی

 

6- نمودارگردش کارصدورکدبهداشتی

 

7- نمودارگردش کارصدورمجوزواردات

 

8- نمودارگردش کارتاییدمدارک ثبت سفارش واردات

 

9- نمودارگردش کارصدورگواهی بهداشت جهت صادرات

 

10- نمودارگردش کارنمونه برداری ازواحدهای تولیدی و مراحل بعدی آن


11- نمودارگردش کاربازدیدهای دوره ای ازواحدهای تولیدی

 

12- نمودارگردش کارمعرفی متخلفین به مراجع قضایی

 

13- نمودارگردش کارمعرفی به مراجع قضایی بااشاره به سوابق قبلی

 

14- نمودارگردش کاربرخوردباواحدهای غیرمجاز

 

15- نمودارگردش کارپلمپ تجهیزات یا امکانات واحدهای مختلف

 

16- نمودارگردش کاررسیدگی به شکایات مردمی

 

17- نمودارگردش کاررسیدگی به شکایات سایرادارات ودانشگاهها