امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
  واحد حراست  
 

 

مسئول واحد : جلال تعقیبی

 
  شرح وظایف واحد حراست  
 

1- نظارت برواحدهای محیطی در حوزه های حفاظت فیزیکی ، پرسنلی ، اسناد ،IT و....

2- رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و پرسنل و برخورد با آن مطلبق دستور

3- اشراف اطلاعاتی بر محیط

4- نظارت بر حوزه انتظامات شبکه و بیمارستان

5- نظارت بر اجرای صحیح قانون جاری سیستم

6- برخورد قانونی با هنجارشکنی در سیستم

7- نظارت بر اجرای صحیح کلیه جلسات و همایشها و .....درسیستم

8- بازدیدهای محیطی

9- نظارت بر حسن انجام کار سرایداران در جهت حفاظت از اموال دولتی

شماره نماس:05134624606
05134624602

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   ارتفاعات روستای عشق آباد94/9/24  
     
   
   
     
     
  ارتفاعات شاهزاده امر 94/9/27  
   
   
   
   
   
     
     
     

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد کارگزینی

 

 
 

مسئول واحد : اکبر نجفی

کارشناسان واحد:علی سلیمی،رسول لعل بدخشان

 

 
 
 
فعالیتهای جاری واحد :

 1- تشکیل پرونده کارکنان استخدامی و طرحی

 -2 انجام امور مربوط به حضورو غیاب و مرخصی کارکنان

-3 انجام مکاتبات مربوط به کارگزینی

4 - صدور کلیه احکام کارگزینی

-5 نماینده امورایثارگران و جانبازان شبکه

-6 انجام امور مربوط بهقراردادهای ساختمانی شبکه

7 -تکمیل و بررسی کلیه صورتجلسات مربوط به کارگزینی

8 -دبیر شورای پزشکی

 -9 دبیر کمیته نظام پیشنهادات

 

 
 

شرح فعالیتهای مسئول واحدکارگزینی:

 

1- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخآنها

2- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی،معذوریت ،ترفیع ،اضافه کار ،و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه

3- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستورمقام ما فوق

4- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام ،تبدیل وضع استخدامی،ترفیع ،باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه

5- انجام امور مربوط به تعاون بیمه رفاه کارمندان

6- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

7- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهایمورد نظر

8- استخدام و معرفی  کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

9- تهیه ضوابط و دستورالعملها و جلسات مختلف

10- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

11- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامیناحتیاجات

12- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل

13- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

14- تهیه گزارشات لازم

 
   

شرح فعالیتهای کارگزین:

 

1- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخآنها

3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال - ترمیمحقوق - مرخصی - معذوریت - ترفیع و اضافه کار و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و بارعایت قوانین و مقررات مربوطه

4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده هایمربوطه

5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستورمقام ما فوق و در حد مطالب ساده و معین

6- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی و معذوریت کارمندان

7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کار گزینی

8- انجام سایر امور مربوطه
 
   

شرح وظايف كارگزيني :

مطالعه مستمر مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور – قوانين كار بخشنامه ها و تصويب نامه ها به منظور آشنايي كامل در اجراي آنها

تهيه پيش نويس احكام شاغلين اعم از انتصاب،ارتقاء گروه،افزايش سنوات،فوق العاده شغل،ماموريت و .... بر اساس تفويض اختيار لازم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه

تهيه صورتجلسات كميته فرعي طرح طبقه بندي مشاغل و تنظيم مدارك مربوط جهت ارتقاء گروههاي تخصصي و ارسال به مراكز

تهيه پيش نويس قراردادهاي پرسنل بخش موقت – پيماني با رعايت مقررات مربوطه

تهيه گزارشهاي لازم در خصوص بازنشستگي افراد يا درخواست افراد براي بازنشستگي

بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلي در سيستم و بهنگام نمودن سيستم

انجام امور مربوط به ارزشيابي پرسنل بخش در چارچوب دستورالعمل هاي تعيين شده

تهيه آمارهاي مختلف پرسنلي حسب مورد و طبق نظر مقام مافوق

تهيه مدارك لازم و ارسال به مركز جهت تبديل وضعيت استخدامي ،استفاده از گروههاي تشويقي خدمات بر جسته و ....

انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه و دريافت وام تعاوني اعتبار پرسنل بخش

صدور كارت ورود و خروج براي پرسنل بخش جديدالاستخدام

محاسبه و استخراج اضافه كار ، تاخير،تعجيل،ماموريت و مانده مرخصي هاي پرسنل بخش

ثبت برگه هاي ماموريت روزانه،مرخصي روزانه استحقاقي و استعلاجي در سيستم حضور و غياب

استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

ارائه گزارشهاي ادواري از وضعيت انجام امور محوله به مقام ما فوق

مطالعه قوانین و مقدمات استخدامی و اظهار نظر و اجرای قوانین و مقدمات مورد عمل

شناخت وظایف و مسئو لیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

رسیدگی به پیشنهادات و تقا ضا های واصله مربوطه از قبیل بازنشستگی – تبدیل وضعیت استخدامی و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

همکاری و تکمیل و رفع نواقص فرمهای ارزشیابی کارکنان

صدور احکام کارگزینی از قبیل افزایش سنواتی - ارتقاء گروه - مرخصی بدون حقوق و ...

کنترل حضور و غیاب پرسنل برابر تصویب نامه هیئت وزیران

تهیه گزارشات و آمار های مختلف پرسنلی

انجام ساير امور محوله از جانب مقام ما فوق

 
 
   شماره تماس : 05134626116  

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
تصاویر کوهنوردی 

 

گروه کوهنوردی شبکه بهداشت و درمان فریمان

 

 
 

 

 

اعضاء گروه :

علی اکبر زحمتی                  بازنشسته        

حسینعلی میری                   مسئول نقلیه

سیدجلیل موسوی                مسئول روابط عمومی

هادی پاکدل                          راننده

علی رمضانی مقدم               راننده

محمدرضا عابدینی                 بهورز

حجت ابراهیمی                    پذیرش آزمایشگاه

علیرضا عابدینی                   بهورز

محمد هدایت آبادی               کارشناس مسئول واحد گسترش

 


 

 

   

این گروه با هدف ایجاد روحیه نشاط و آمادگی جسمانی و اخلاق ورزشی در سال 1391تشکیل گردید.

اعضاء این گروه توانایی صعود به تمام قله های کشور را دارا میباشند.

این گروه هرهفته به یکی از ارتفاعات شهرستان فریمان صعود میکند. شهرستان فریمان دارای مناظر و چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبایی میباشد که در تمام فصول سال این زیبایی پایدار است .برخی مناظر طبیعی شهرستان عبارتند از:

 آبشار کاریز براق – آبشار چهارتکاب – چشمه علی – کلاته سبز – دکل – بی بی غیب – نرگ – تنگل مراغه ودال و .......

 

 
 

 

گزارش صعود به ارتفاعات گروه از سال 1391 تاکنون :

خارج از استان:

صعود به قله دماوند در سالهای 1391-1392-1394

صعود به ارتفاعات زردکوه بختیاری درسال 1393

صعود به ارتفاعات داخل شهرستان :

کاریز بلاغ – چهارتکاب – دکل – دال – بی بی غیب – عشق آباد- نرگ- دیگلون

 

 
 

 

تصاویر کوهنوردی

 
 

 

این گروه از بین افراد متقاضی عضو می پذیرد.جهت عضویت با شماره 05134624606 تماس بگیرید.

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان

 

   
 

     

           دکتر مصطفی جعفری

       تحصیلات:متخصص بیهوشی

   
                                                                   
   
                                                                 
   
                                                                   
 

سوابق حرفه ای :

1-   مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان 99/11/21

 

2-گذراندن دوره تخصص بیهوشی 1395

 

3-   مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان 94/6/16 الی 95/7/1

 

4-   معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام 1393

 

5-  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان باخرز1389

 

6-   معاون درمان و رئیس بیمارستان سجادیه تربت جام 1386

 

7-  جانشین معاون بهداشتی و مسئول برنامه پزشک خانواده شهرستان تربت جام 1385

 

8-   سرپرست مرکز بهداشتی درمانی خیرآباد تربت جام 1382

 

 

 


 

   
 

تلفن تماس : 05134624601

                  05134624602