شبکه بهداشت و درمان فریمان

امور اداری شبکه بهداشت و درمان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امور اداری شبکه بهداشت و درمان فریمان

مسئول واحد : مهدی گله دار
 
شرح وظایف:

مطالعه كليه آئين نامه ها و بخشنامه ها و ارجاع به واحدهاي زير مجموعه

تقسيم نيروهاي خدماتي و توزيع مناسب در واحدها

تهيه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق

كنترل پيش نويس احكام حقوقي صادره

تدارك وسايل اداري مورد نياز كاركنان

ارائه گزارش حضور و غياب به مافوق

بررسي نحوه توزيع نيروي انساني

کنترل حضور و غياب كاركنان

توزيع وسايل اداري تدارك ديده

پیگیری برگزاری مناقصه ها و قراردادها

صدور احكام ماموريت اداري

كنترل اموال و انبارها

 

 

شماره تلفن واحد:34629505