واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 


واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان فریمان


 
   

مسئول واحد: آقای علیرضا یزدانی

در واحد نظارت بر درمان بررسی مستمر شاغلین در حرف پزشکی و همچنین نوع عملکرد حرفه ای آنان مد نظر می باشد در این راستا

نظارت مستمربر کار این گروه در بخش خصوصی و دولتی شامل ( بازدیدهای دوره ای – نظارت بر عملکرد حرفه ای – وجود تجهیزات مناسب و نوع برخورد با ارباب رجوع )

از اهم فعالیت های این واحد می باشد .

گروههای پزشکی و پیراپزشکی شاغل در فریمان :

متخصصین داخلی : دکتر ملک جعفریان

متخصصین جراحی : دکتر صفدری – دکتر یگانه

متخصصین اطفال : دکتر تیموری

روانپزشک : دکتر جواهری – دکتر پور غلامی

متخصصین قلب :

متخصصین زنان :

دندانپزشک : دکتر خوشه بست ، دکتر روحی ، دکتر بهشتی اول ،  ، دکتر خالقی ، دکتر گلرخیان

ماما : خانم  دنکوبان ، خانم داوودی

فیزیوتراپ : آقای جواد قدمیاری

اپتومتریست : خانم مهدی ، آقای ایروانی

ترک اعتیاد :کلینیک امید ، نور ، شفا

دفتر خدمات پرستاری : آقای رمضانی

درمانگاه : درمانگاه تامین اجتماعی

تعداد مطب های عمومی15


 

 
 


 
 
 شماره تماس : 05134624605