شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد حراست

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
  واحد حراست  
 

 

مسئول واحد : جلال تعقیبی

 
  شرح وظایف واحد حراست  
 

1- نظارت برواحدهای محیطی در حوزه های حفاظت فیزیکی ، پرسنلی ، اسناد ،IT و....

2- رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و پرسنل و برخورد با آن مطلبق دستور

3- اشراف اطلاعاتی بر محیط

4- نظارت بر حوزه انتظامات شبکه و بیمارستان

5- نظارت بر اجرای صحیح قانون جاری سیستم

6- برخورد قانونی با هنجارشکنی در سیستم

7- نظارت بر اجرای صحیح کلیه جلسات و همایشها و .....درسیستم

8- بازدیدهای محیطی

9- نظارت بر حسن انجام کار سرایداران در جهت حفاظت از اموال دولتی

شماره نماس:05134624606
05134624602