شبکه بهداشت و درمان فریمان

کارگزینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

واحد کارگزینی

 

 
 

مسئول واحد : اکبر نجفی

کارشناسان واحد:علی سلیمی،رسول لعل بدخشان

 

 
 
 
فعالیتهای جاری واحد :

 1- تشکیل پرونده کارکنان استخدامی و طرحی

 -2 انجام امور مربوط به حضورو غیاب و مرخصی کارکنان

-3 انجام مکاتبات مربوط به کارگزینی

4 - صدور کلیه احکام کارگزینی

-5 نماینده امورایثارگران و جانبازان شبکه

-6 انجام امور مربوط بهقراردادهای ساختمانی شبکه

7 -تکمیل و بررسی کلیه صورتجلسات مربوط به کارگزینی

8 -دبیر شورای پزشکی

 -9 دبیر کمیته نظام پیشنهادات

 

 
 

شرح فعالیتهای مسئول واحدکارگزینی:

 

1- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخآنها

2- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی،معذوریت ،ترفیع ،اضافه کار ،و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه

3- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستورمقام ما فوق

4- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام ،تبدیل وضع استخدامی،ترفیع ،باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه

5- انجام امور مربوط به تعاون بیمه رفاه کارمندان

6- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

7- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهایمورد نظر

8- استخدام و معرفی  کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

9- تهیه ضوابط و دستورالعملها و جلسات مختلف

10- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

11- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامیناحتیاجات

12- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل

13- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

14- تهیه گزارشات لازم

 
   

شرح فعالیتهای کارگزین:

 

1- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخآنها

3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال - ترمیمحقوق - مرخصی - معذوریت - ترفیع و اضافه کار و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و بارعایت قوانین و مقررات مربوطه

4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده هایمربوطه

5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستورمقام ما فوق و در حد مطالب ساده و معین

6- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی و معذوریت کارمندان

7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کار گزینی

8- انجام سایر امور مربوطه
 
   

شرح وظايف كارگزيني :

مطالعه مستمر مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور – قوانين كار بخشنامه ها و تصويب نامه ها به منظور آشنايي كامل در اجراي آنها

تهيه پيش نويس احكام شاغلين اعم از انتصاب،ارتقاء گروه،افزايش سنوات،فوق العاده شغل،ماموريت و .... بر اساس تفويض اختيار لازم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه

تهيه صورتجلسات كميته فرعي طرح طبقه بندي مشاغل و تنظيم مدارك مربوط جهت ارتقاء گروههاي تخصصي و ارسال به مراكز

تهيه پيش نويس قراردادهاي پرسنل بخش موقت – پيماني با رعايت مقررات مربوطه

تهيه گزارشهاي لازم در خصوص بازنشستگي افراد يا درخواست افراد براي بازنشستگي

بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلي در سيستم و بهنگام نمودن سيستم

انجام امور مربوط به ارزشيابي پرسنل بخش در چارچوب دستورالعمل هاي تعيين شده

تهيه آمارهاي مختلف پرسنلي حسب مورد و طبق نظر مقام مافوق

تهيه مدارك لازم و ارسال به مركز جهت تبديل وضعيت استخدامي ،استفاده از گروههاي تشويقي خدمات بر جسته و ....

انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه و دريافت وام تعاوني اعتبار پرسنل بخش

صدور كارت ورود و خروج براي پرسنل بخش جديدالاستخدام

محاسبه و استخراج اضافه كار ، تاخير،تعجيل،ماموريت و مانده مرخصي هاي پرسنل بخش

ثبت برگه هاي ماموريت روزانه،مرخصي روزانه استحقاقي و استعلاجي در سيستم حضور و غياب

استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

ارائه گزارشهاي ادواري از وضعيت انجام امور محوله به مقام ما فوق

مطالعه قوانین و مقدمات استخدامی و اظهار نظر و اجرای قوانین و مقدمات مورد عمل

شناخت وظایف و مسئو لیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

رسیدگی به پیشنهادات و تقا ضا های واصله مربوطه از قبیل بازنشستگی – تبدیل وضعیت استخدامی و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

همکاری و تکمیل و رفع نواقص فرمهای ارزشیابی کارکنان

صدور احکام کارگزینی از قبیل افزایش سنواتی - ارتقاء گروه - مرخصی بدون حقوق و ...

کنترل حضور و غیاب پرسنل برابر تصویب نامه هیئت وزیران

تهیه گزارشات و آمار های مختلف پرسنلی

انجام ساير امور محوله از جانب مقام ما فوق

 
 
   شماره تماس : 05134626116