معرفی بیمارستان حضرت زهراء (سلام الله علیها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بيمارستان حضرت زهرا(س) شهرستان فريمان

 

 

 

ریاست بيمارستان:دکتر مصطفی جعفری

مدیر داخلی: محمد جواد محرابی فر

مسئول دفتر پرستاري: زهرا نورمحمدی
 

نوع فعاليت: درماني

وضعيت فعاليت: فعال

سال بهره برداري: ١٣٩۵

درجه ارزشيابي: درجه ١

تحت پوشش: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

زير بنا : ٨۵٧٣۰ مترمربع

مساحت: ٢١٣١۵۶ مترمربع

تعداد تخت مصوب: ۶۴ عدد

آدرس: فريمان –جاده فریمان به تربت جام بعد از پلیس راه.تلفن: ۵-۰۵١٣۴۶٣٧۰۰١

پست الكترونيكي: Farhosp . inf [at] mums.ac.ir

كد پستي: ٣۶۴۵۵-٩٣٩١٨

 شماره های تماس:5-34637001

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

بخش هاي بيمارستان

ردیف نام بخش  
١ اورژانس ١٢
٢

داخلي –مردان

۶
٣ جراحي عمومي مردان ۶
۴ اطفال ٨
۵ نوزادان ۵
۶ CCU ۴
٧ جراحي عمومي زنان ۶
٨ جراحي زنان ٣
٩

زنان و مامايي

٨
١۰ داخلي زنان ۵
١١ زايشگاه ٨
١٢ دياليز ۵
١٣

اتاق عمل

-
١۴ NICU ٢
١۵ icu ۴

 

 

بخشهاي پاراكلينيك 

ردیف نام بخش
١ آزمايشگاه باليني
٢ راديولوژي
٣ سونوگرافي
۴ آندوسكوپي
5 سی تی اس کن

 

بخشهاي پشتيباني

رديف

نام بخش

رديف

نام بخش

١

 حراست  ٩  اموراداري
٢

فناوری اطلاعات

١۰

سردخانه

٣

مدارك پزشكي و بايگاني

١١

سلف سرويس

۴

حسابداري

١٢

مددکاری

۵

تاسيسات

١٣

CSR

۶

انبار دارويي و ملزومات

١۴

تلفنخانه

٧

داروخانه

١۵

لنژري

٨

نگهباني

١۶

واحد تغذيه

 

 بخش هاي درمانگاهي

رديف

نام بخش تخصصي

تعداد متخصص

١

درمانگاه تخصصي داخلي

٢

٢

درمانگاه تخصصي جراحي عمومي

٢

٣

درمانگاه تخصصي زنان

           ١

۴

درمانگاه تخصصي اطفال

   ١  

۵

درمانگاه تخصصي چشم

  - 

۶

درمانگاه تخصصي روانپزشكي

١

٧

درمانگاه تخصصي قلب

       1

٨

درمانگاه تخصصي سونوگرافي

١