شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد کاهش خطر و بلایا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

واحد کاهش خطر بلایا و حوادث

 

 

کارشناس واحد: مسعود پایافر

 

شرح وظایف کارشناس کاهش خطر بلایا و حوادث

الف) قبل از وقوع بلایا (Mitigation and Preparedness)

• ارزیابی آسیب پذیري و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

• اجراي اقدامات کاهش آسیب پذیري و ارتقاي آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

• جلب مشارکت عمومی براي اجراي برنامه هاي سلامت-محور کاهش خطر بلایا

• آگاه سازي عمومی درباره راهکارهاي ارزیابی و کاهش خطر بلایا در

• تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها

• ذخیره سازي لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

• استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی

• اجراي برنامه هاي آموزش تخصصی براي مدیران و کارکنان بهداشتی

• اجراي تمرین هاي آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

ب) در زمان وقوع بلایا(Response)

• ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهاي تسهیلات بهداشتی و جامعه

• ارزیابی مستمر نیازهاي بهداشتی جمعیت آسیب دیده

• ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر

• پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه

ج) پس از وقوع بلایا: (Recovery)

• تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار

• بازسازي تسهیلات و بازتوانی برنامه هاي بهداشتی آسیب دیده

• مشارکت در تدوین و اجراي بازتوانی روانی- اجتماعی جامعه

• پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

د-مراقبت (ثبت وگزارشدهي-تحليل-مداخله........)

• ايمني منازل روستايی

• حوادث