شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  واحد مبارزه با بیماریها  
 
پرسنل واحد :

مهدی خوش خو                         مسئول واحد   
                            
دکتر مختار احمد مهر              پزشک اپیدمیولوژیست

لیلا جهانبخشی               کارشناس بیماری های غیر واگیر  
 
معصومه احمدزاده               کارشناس بیماری های واگیر
                                                                  
قدیر شیرین                          مسئول واکسیناسیون و زنجیره سرما
 
 

 

شرح وظایف واحد :

 • جمع آوري اطلاعات مربوط به سلامت وبيماري درشهرستان وتجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها ومشكلات بهداشتي شايع در شهرستان از طریق بخش خصوصی و دولتی وبرنامه ريزي واجراي راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها در قالب برنامه های عملیاتی(بيماري هاي واگير و غير واگير)
 • برنامه ریزی ونظارت بر بيماريابي ،اجراي موازين پيشگيري وپيگيري ودرمان بيماري هايي كه بايد تحت مراقبت باشند در کلیه واحد های بهداشتی درمانی سطح شهرستان (بيماري هاي  واگیر و غیرواگیر )
 • برنامه ریزی و نظارت بر کشف و گزارش طغیانها واپیدمیها وکسب آمادگی لازم حهت مقابله با همه گيري بيماريهاي مختلف درسطح کلیه واحد های بهداشتی درمانی با توجه به وظایف هرواحد (بيماري هاي واگير و غير واگير)
 • مشارکت در نیاز سنجی وآموزش كليه كاركنان بهداشتي وبرنامه ریزی ،مشارکت و نظارت بر آموزش مردم دررابطه بابيماري هاي مختلف وراه هاي درمان و پيشگيري از آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)
 • ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه بيمار ي هاي گوناگون به مراجعه كنندگان
 • تامين كليه واكسن هاي مورد نياز شهرستان ونگهداري آنها درشرايط و دماي مناسب (مديريت زنجيره سرد) و توزيع آنها درسطح مراكز واكسيناسيون شهرستان
 • برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون مناطق و جمعيت هاي آسيب پذير (عشاير،حاشيه شهر ها،اتباع بيگانه ومناطق فاقد دسترسي به تسهيلات بهداشتي )
 • برنامه ريزي و ونظارت بر اجراي نظام مراقبت بيماريها جهت مهاجرین خارجی و نیز در زندانها
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام واكسيناسيون در گروه هاي خاص (مننژيت وكزاز درسربازان و هپاتيت B دركاركنان بهداشتي وافراد درمعرض خطر )
 • پایش برنامه های مبارزه با بیماریها در سطح واحد های بهداشتی درمانی شهرستان
 • برگزاری کمیته های مختلف واگیر و غیر واگیر و پیگیری مصوبات کمیته ها جهت ارتقاء نظام مراقبت بیماریها در سطح شهرستان
 • برنامه ریزی و کسب آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها
 
    شماره تلفن :                       05134626114