امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 واحد آموزش بهورزی

مسئول واحد: محمد هدایت آبادی

شرح وظایف 

1- تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی با حضور کارشناس مسئول بهورزی استان

3- اعلام نیاز و اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4- توجیه برنامه در روستاهای اصلی وقمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی ، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5- برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

6- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ، خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

7- جمع آوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

8- تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

9- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

10- اجرای برنامه های آموزش عملی و کارآموزی پایه دوم و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان ( کارشناسان ستادی)در کلیه مراحل آموزشی

11- برگزاری آزمون های پایان پایه دوم

12- تشکیل کمیته پذیرش بهورز

13· برگزاری دوره های بازآموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیرحضوری بهورزان و آزمون فصلنامه بهورز.

14-همکاری با کارشناسان ستادی در اجرای برنامه های بازآموزی ، نوآموزی و بدو خدمت تیم سلامت

15- همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیازسنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی

16- مشارکت در تهیه مقالات ، جمع آوری مقالات و مطالب کارکنان ، مربیان و بهورزان جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز

17-جمع آوری و جمع بندی فرمهای نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورز جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز و توزیع مجله آموزشی بهورز

18-برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

19- آموزش و صدور گواهینامه مهارت آموزی مراقبین سلامت( نیروهای حاشیه شهر)

·20- تشکیل شورای بهورزی با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات مطرح شده توسط نماینده بهورزان.

21- تشکیل کمیته ارزشیابی بهورزان با حضور محترم رئیس مرکز بهداشت، مسئول حراست شبکه، مسئول واحد کارگزینی شبکه،مسئول واحد هماهنگی و گسترش شبکه، مسئول واحد آموزش بهورزی شهرستان.

22- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد بهورزان کلیه خانه های بهداشت به اتفاق تیم کارشناسی.

23- ارسال نتایج گزارش بازدید کارشناسان ستادی به حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

 

 

 
     

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  

 واحد امور آزمایشگاه ها

  کارشناس مسئول واحدآقای مهدی مشعوف

واحد امور آزمايشگاههاي مرکز بهداشت شهرستان فریمان زيرمجموعه حوزه معاونت بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان بوده که تعداد 6 آزمايشگاه تشخيص طبي در مراکز بهداشتی درمانی شهید اعتباری،سنگ بست ، فرهادگرد ، زرکک ، قلندرآباد و سفیدسنگ را تحت پوشش نظارتي دارد. رسالت اصلي اداره امور آزمايشگاهها ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات آزمايشگاهي مي باشد كه با نگرش به اهداف زيربه اجرا در مي آيد:

1- برنامه ریزی پیگیری  و نظارت مستمر بر آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

2- پیگیری و راه اندازی آزمایشگاههای جدید بر اساس طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

3- تدوین برنامه خرید و توزیع مواد مصرفی و ملزومات مود نیازآزمایشگاهها ی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

4- نظارت وپایش فرایند انجام کنترل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

5- جمع آوری و تجزیه وتحلیل آمارفعالیتهای آزمایشگاهها و ارائه پس خوراند به سطوح محیطی

6- نظارت بر تنظیم قراردادهای خرید تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها

7- مدیریت نیروی انسانی آزمایشگاهها با هماهنگی ریاست مرکز بهداشت شهرستان

8- برگزاری کمیته های تخصصی با همکاری کارشناسان مربوطه در راستای ارتقاء کیفیت آزمایشگاهها

9- مدیریت بحران و نقش آزمایشگاهها در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه وبروز اپیدمی و غیره

بخصوص گروههای هدف 

 10- سهولت دسترسي وارائه  خدمات آزمايشگاهي جهت تمامي افراد جامعه


لیست آزمایشات قابل پذیرش  در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

FBS

GCT

CBC

BG/RH

UREA

CREAT

ESR

Indirect Coombs

CHO

TG

HB-A1C

HB A2

URIC.A

HDL

Retic

Hct/Hb

SGPT

LDL

HBS - AG

HIV-AB

SGOT

CA

Anti Hbs

HCV - AB

ALP

P

A.S.O

C.R.P

K

NA

RF

V.D.R.L

2HPP

GTT

WRIGHT

C.WRIGHT

IRON

TIBC

2ME

WIDAL

BILI(T&D)

 

میکوبیولوژی آب

Free T4

U/A

G.T

T3

T3 UP

S/E

SCOTCH . T

T4

TSH

BK

LISHMAN

BHCG

BHCG TITER

URINE.C

STOOL.C

TLC

MOR

Malaria

ELTOR

AMP

METAMP

 

 
 

تلفن واحد :  14-05134626111

نمابر :  05134624604

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   واحد امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت 

    

 

 
 

کارشناس مسئول واحد : مهدی مشعوف

 
 

واحد امور آزمايشگاههاي مرکز بهداشت شهرستان فریمان زيرمجموعه حوزه معاونت بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان بوده که تعداد 6 آزمايشگاه تشخيص طبي در مراکز بهداشتی درمانی شهید اعتباری،سنگ بست ، فرهادگرد ، زرکک ، قلندرآباد و سفیدسنگ را تحت پوشش نظارتي دارد. رسالت اصلي اداره امور آزمايشگاهها ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات آزمايشگاهي مي باشد كه با نگرش به اهداف زيربه اجرا در مي آيد:

1- برنامه ریزی پیگیری  و نظارت مستمر بر آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

2- پیگیری و راه اندازی آزمایشگاههای جدید بر اساس طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

3- تدوین برنامه خرید و توزیع مواد مصرفی و ملزومات مود نیازآزمایشگاهها ی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

4- نظارت وپایش فرایند انجام کنترل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

5- جمع آوری و تجزیه وتحلیل آمارفعالیتهای آزمایشگاهها و ارائه پس خوراند به سطوح محیطی

6- نظارت بر تنظیم قراردادهای خرید تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها

7- مدیریت نیروی انسانی آزمایشگاهها با هماهنگی ریاست مرکز بهداشت شهرستان

8- برگزاری کمیته های تخصصی با همکاری کارشناسان مربوطه در راستای ارتقاء کیفیت آزمایشگاهها

9- مدیریت بحران و نقش آزمایشگاهها در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه وبروز اپیدمی و غیره

بخصوص گروههای هدف   10- سهولت دسترسي وارائه  خدمات آزمايشگاهي جهت تمامي افراد جامعه

 
   

لیست آزمایشات قابل پذیرش  در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان:

FBS

GCT

CBC

BG/RH

UREA

CREAT

ESR

Indirect Coombs

CHO

TG

HB-A1C

HB A2

URIC.A

HDL

Retic

Hct/Hb

SGPT

LDL

HBS - AG

HIV-AB

SGOT

CA

Anti Hbs

HCV - AB

ALP

P

A.S.O

C.R.P

K

NA

RF

V.D.R.L

2HPP

GTT

WRIGHT

C.WRIGHT

IRON

TIBC

2ME

WIDAL

BILI(T&D)

 

میکوبیولوژی آب

Free T4

U/A

G.T

T3

T3 UP

S/E

SCOTCH . T

T4

TSH

BK

LISHMAN

BHCG

BHCG TITER

URINE.C

STOOL.C

TLC

MOR

Malaria

ELTOR

AMP

METAMP

 
 

تلفن واحد :  14-05134626111

نمابر :  05134624604