شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد امور آزمایشگاه ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

  

 واحد امور آزمایشگاه ها

  کارشناس مسئول واحدآقای مهدی مشعوف

واحد امور آزمايشگاههاي مرکز بهداشت شهرستان فریمان زيرمجموعه حوزه معاونت بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان بوده که تعداد 6 آزمايشگاه تشخيص طبي در مراکز بهداشتی درمانی شهید اعتباری،سنگ بست ، فرهادگرد ، زرکک ، قلندرآباد و سفیدسنگ را تحت پوشش نظارتي دارد. رسالت اصلي اداره امور آزمايشگاهها ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات آزمايشگاهي مي باشد كه با نگرش به اهداف زيربه اجرا در مي آيد:

1- برنامه ریزی پیگیری  و نظارت مستمر بر آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

2- پیگیری و راه اندازی آزمایشگاههای جدید بر اساس طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

3- تدوین برنامه خرید و توزیع مواد مصرفی و ملزومات مود نیازآزمایشگاهها ی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

4- نظارت وپایش فرایند انجام کنترل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

5- جمع آوری و تجزیه وتحلیل آمارفعالیتهای آزمایشگاهها و ارائه پس خوراند به سطوح محیطی

6- نظارت بر تنظیم قراردادهای خرید تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها

7- مدیریت نیروی انسانی آزمایشگاهها با هماهنگی ریاست مرکز بهداشت شهرستان

8- برگزاری کمیته های تخصصی با همکاری کارشناسان مربوطه در راستای ارتقاء کیفیت آزمایشگاهها

9- مدیریت بحران و نقش آزمایشگاهها در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه وبروز اپیدمی و غیره

بخصوص گروههای هدف 

 10- سهولت دسترسي وارائه  خدمات آزمايشگاهي جهت تمامي افراد جامعه


لیست آزمایشات قابل پذیرش  در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

FBS

GCT

CBC

BG/RH

UREA

CREAT

ESR

Indirect Coombs

CHO

TG

HB-A1C

HB A2

URIC.A

HDL

Retic

Hct/Hb

SGPT

LDL

HBS - AG

HIV-AB

SGOT

CA

Anti Hbs

HCV - AB

ALP

P

A.S.O

C.R.P

K

NA

RF

V.D.R.L

2HPP

GTT

WRIGHT

C.WRIGHT

IRON

TIBC

2ME

WIDAL

BILI(T&D)

 

میکوبیولوژی آب

Free T4

U/A

G.T

T3

T3 UP

S/E

SCOTCH . T

T4

TSH

BK

LISHMAN

BHCG

BHCG TITER

URINE.C

STOOL.C

TLC

MOR

Malaria

ELTOR

AMP

METAMP

 

 
 

تلفن واحد :  14-05134626111

نمابر :  05134624604